Autistiyhdistys PAUT ry:n edunvalvonta

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki voidaan myöntää henkilölle, joka huolehtii sairaasta tai vammaisesta läheisestään. Omaishoidon tukea voidaan myöntää myös autismin kirjon lasten vanhemmille.

Tuen myöntämiseksi hoidettavan toimintakyvyn on oltava niin alhainen, että hän on kykenemätön selviämään arjessa ilman apua. Omaishoidon tukea arvioidaan toimintakyvyn ohella sen sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoitajan on oltava hoidettavan omainen tai muuten läheinen yli 18-vuotias henkilö. (Lue lisää aiheesta tästä)

Miten omaishoidon tukea haetaan?

Omaishoidon tukea haetaan kotikunnan vammaispalveluista. Ensimmäinen vaihe on täyttää erillinen lomake, joka löytyy kotikunnan nettisivuilta. Lomakkeen liitteeksi tarvitaan hoidettavan toimintakykyä kuvaava tuore lääkärinlausunto. Ensi yhteydenotossa kannattaa kertoa, miksi hoidettava tarvitsee omaishoitajaa.

Yhteydenoton jälkeen hakija saa kutsun saapua sosiaalitoimistoon omaishoidon tukea käsittelevään tapaamiseen. Tapaamisessa on läsnä hoidettavan lisäksi omaiset ja sosiaalityöntekijä. Tapaamisessa keskustellaan perheen tilanteesta ja siitä, miksi omaishoidon tukea on haettu. Tapaamiseen kannattaa ottaa mukaan kaikki hoidettavan kannalta olennaiset asiakirjat, kuten diagnoosit, lääkärin lausunnot, kuntoutussuunnitelmat jne.

Tämän hetkisten tietojen perusteella ensi yhteydenotosta tapaamiseen voi mennä aikaa useammasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Paikkakuntavälisiä eroja on olemassa riippuen kyseisen kunnan vammaispalveluiden ruuhkautumisesta. Tuen voi saada hakupäivästä alkaen takautuvasti.

Arviointitapaaminen kotona

Ensitapaamisessa tai sen jälkeen sovitaan vammaispalvelun kanssa arviointitapaaminen hakijan kotiin. Kotikäynnillä keskustellaan perheen arjesta ja tuen tarpeesta. Tapaamisessa on hyödyllistä esittää tarkka toimintakyvyn kuvaus eli missä tilanteissa hoidettava tarvitsee apua. Tapaamiseen kannattaa valmistautua tekemällä muistilista lapsen tai nuoren toimintakyvystä. Keskeistä on verrata hoidettavaa muihin terveisiin saman ikäisiin henkilöihin. Jos esimerkiksi 16-vuotias nuori ei kykene peseytymään itsenäisesti, kyseessä on ikätovereitaan huonommin selviävä henkilö.

Jos kotona on tekijöitä, jotka tuottavat hoidettavalle vaikeuksia, niistä kannattaa puhua kotikäynnillä. Joillekin autismin kirjon henkilöille on asennettu esimerkiksi äänieristetty ovi tai heille on myönnetty erilaisia apuvälineitä. Muutokset ja apuvälinehankinnat voivat sisältyä saatuun omaishoidon tukeen.

Päätös omaishoidon tuesta

Päätös omaishoidon tuesta tulee postitse arviointitapaamisen jälkeen. Riippuen paikkakunnasta päätökseen voi mennä useampi kuukausi. Jos hakemus on hyväksytty, päätöksessä kerrotaan omaishoidon tuen suuruus. Tuen suuruus vaihtelee huomattavasti. Mitä heikompi toimintakyky hoidettavalla on ja mitä vaativammaksi hoitotyö arvioidaan, sen suurempi omaishoitajan palkkio on.

Päätöksestä on mahdollista valittaa ja mukana on ohje valituksen tekemiseen. Myös omaishoidon tuesta maksettuun palkkion suuruuteen voi hakea muutosta (ks. lue lisää)  Omaishoitajan tai perheen yhteenlasketut tulot eivät vaikuta omaishoidon tuen palkkion määrään.

Omaishoidon tuesta laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma sekä sopimus omaishoidon tuesta.

Omaishoitajan oma jaksaminen

Omaishoitajalla on oikeus pitää vähintään kaksi kokonaista vuorokautta vapaata kalenterikuukautta kohden. Kunnan on tarvittaessa järjestettävä hoidettavalle tarkoituksenmukainen sijaishuoltopaikka vapaan ajaksi. Vaihtoehtoisesti hoitaja on mahdollista saada kotiin.

Vapaapäivät ovat lakisääteisiä. Ne voidaan pitää joko kuukausittain tai niitä voidaan kerätä pidemmäksi jaksoksi. Vapaapäivien pitäminen ei vaikuta omaishoidon tuen määrään: tukea maksetaan myös päiviltä, jolloin omaishoitaja on lomalla. Omaishoidon tuen palkkio on verotettavaa tuloa.

Omaishoitajalla on oikeus valmennukseen ja koulutukseen sekä tarvittaessa kunnan järjestämiin terveystarkastuksiin.

Teksti: Eetu Karppanen

Lue lisää aiheesta:

Jokainen omaishoitotilanne on yksilöllinen: Omaishoitajaliiton Lähellä-lehti 1/2019, s. 8-10.

Hyödyllisiä linkkejä:

Laki omaishoidon tuesta

Omaishoitajaliiton omaishoidon tietopaketti

Lasten omaishoitajat

Helsingin vammaispalvelut

Espoon vammaispalvelut

Vantaan vammaispalvelut

 

 

 

Maksuton oikeusapu