Omaishoidon tuki voidaan myöntää henkilölle, joka huolehtii sairaasta tai vammaisesta läheisestään. Omaishoidon tukea voidaan myöntää myös autismikirjon lasten vanhemmille.

Tuen myöntämiseksi hoidettavan toimintakyvyn on oltava niin alhainen, että hän on kykenemätön selviämään arjessa ilman apua. Omaishoidon tukea arvioidaan toimintakyvyn ohella sen sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoitajan on oltava hoidettavan omainen tai muuten läheinen yli 18-vuotias henkilö. (Lue lisää aiheesta täältä.)

Miten omaishoidon tukea haetaan?

Omaishoidon tukea haetaan omalta hyvinvointialueelta (ks. linkit alhaalla). Ensimmäinen vaihe on täyttää erillinen lomake, joka löytyy hyvinvointialueen nettisivuilta. Lomakkeen liitteeksi tarvitaan hoidettavan toimintakykyä kuvaava tuore lääkärinlausunto. Ensi yhteydenotossa kannattaa kertoa, miksi hoidettava tarvitsee omaishoitajaa.

Yhteydenoton jälkeen hakija saa kutsun omaishoidon tukea käsittelevään tapaamiseen. Tapaamisessa on läsnä hoidettavan lisäksi omaiset ja sosiaalityöntekijä. Tapaamisessa keskustellaan perheen tilanteesta ja siitä, miksi omaishoidon tukea on haettu. Tapaamiseen kannattaa ottaa mukaan kaikki hoidettavan kannalta olennaiset asiakirjat, kuten diagnoosit, lääkärin lausunnot, kuntoutussuunnitelmat jne.

Tämän hetkisten tietojen perusteella ensi yhteydenotosta tapaamiseen voi mennä aikaa useammasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Paikkakuntavälisiä eroja on olemassa. Tuen voi saada hakupäivästä alkaen takautuvasti.

Arviointitapaaminen kotona

Ensitapaamisessa tai sen jälkeen sovitaan vammaispalvelun kanssa arviointitapaaminen hakijan kotiin. Kotikäynnillä keskustellaan perheen arjesta ja tuen tarpeesta. Tapaamisessa on hyödyllistä esittää tarkka toimintakyvyn kuvaus eli missä tilanteissa hoidettava tarvitsee apua. Tapaamiseen kannattaa valmistautua tekemällä muistilista lapsen tai nuoren toimintakyvystä. Keskeistä on verrata hoidettavaa muihin terveisiin saman ikäisiin henkilöihin. Jos esimerkiksi 16-vuotias nuori ei kykene peseytymään itsenäisesti, kyseessä on ikätovereitaan huonommin selviävä henkilö.

Jos kotona on tekijöitä, jotka tuottavat hoidettavalle vaikeuksia, niistä kannattaa puhua kotikäynnillä. Joillekin autismikirjon henkilöille on asennettu esimerkiksi äänieristetty ovi tai heille on myönnetty erilaisia apuvälineitä. Muutokset ja apuvälinehankinnat voivat sisältyä saatuun omaishoidon tukeen.

Päätös omaishoidon tuesta

Päätös omaishoidon tuesta tulee postitse arviointitapaamisen jälkeen. Riippuen paikkakunnasta päätökseen voi mennä useampi kuukausi. Jos hakemus on hyväksytty, päätöksessä kerrotaan omaishoidon tuen suuruus. Tuen suuruus vaihtelee huomattavasti. Mitä heikompi toimintakyky hoidettavalla on ja mitä vaativammaksi hoitotyö arvioidaan, sen suurempi omaishoitajan palkkio on.

Päätöksestä on mahdollista valittaa ja mukana on ohje valituksen tekemiseen. Myös omaishoidon tuesta maksettuun palkkion suuruuteen voi hakea muutosta (ks. lue lisää).  Omaishoitajan tai perheen yhteenlasketut tulot eivät vaikuta omaishoidon tuen palkkion määrään.

Omaishoidon tuesta laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma sekä sopimus omaishoidon tuesta.

Omaishoitajan oma jaksaminen

Omaishoitajalla on oikeus pitää vähintään kaksi kokonaista vuorokautta vapaata kalenterikuukautta kohden. Kunnan on tarvittaessa järjestettävä hoidettavalle tarkoituksenmukainen sijaishuoltopaikka vapaan ajaksi. Vaihtoehtoisesti hoitaja on mahdollista saada kotiin.

Vapaapäivät ovat lakisääteisiä. Ne voidaan pitää joko kuukausittain tai niitä voidaan kerätä pidemmäksi jaksoksi. Vapaapäivien pitäminen ei vaikuta omaishoidon tuen määrään: tukea maksetaan myös päiviltä, jolloin omaishoitaja on lomalla. Omaishoidon tuen palkkio on verotettavaa tuloa.

Huomioitavaa on kuitenkin vapaapäivien kertyminen eroperheissä. Mikäli lapsi asuu vuoroviikoin eronneiden vanhempiensa luona, ja omaishoidon sopimus tehdään puoliksi vanhempien kesken, ei vapaapäiviä välttämättä myönnetä. Asia kannattaa tarkistaa sopimuksen tekovaiheessa.

Omaishoitajalla on oikeus valmennukseen ja koulutukseen sekä tarvittaessa kunnan järjestämiin terveystarkastuksiin.

Lue lisää aiheesta:

Laki omaishoidon tuesta

Omaishoitajaliitto

Omaishoitajaliitto – palveluopas 2023 – 2024

Lasten omaishoitajat ry

Helsingin omaishoidon verkkosivut, alle 65-vuotiaat

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, omaishoito

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, omaishoidon tuki

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, omaishoidon tuki

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, vammaisten omaishoidon tuki

 

 

Siirry takaisin sivun alkuun