Autistiyhdistys PAUT ry:n edunvalvonta

Varhaiskasvatuksen tukimuodot

Jokaisella lapsella on oikeus saada tukea päivähoidossa. Päävastuussa tuen antamisessa ovat päivähoitopaikan työntekijät.

Tiedonkulku kodin ja päiväkodin välillä on olennaista.  On tärkeää, että aikuiset tietävät tapahtumista ja muutoksista lapsen elämässä, kotona tai päiväkodissa. Muutokset voivat vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen tai mielialaan. Lasta voi tukea paremmin, kun tietoa jaetaan rehellisesti.

Jos autismin kirjon lapsi on oppinut esimerkiksi pyytämään maitoa kuvan avulla, taitoa vahvistetaan sekä kotona että päivähoidossa. Sekä kodin että päiväkodin on tärkeä tietää sovitut säännöt ja lapsen taidot.

Yksilöllinen tuki

Jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatuksessa yleistä tukea. Yleinen tuki on ennaltaehkäisevää ja sitä annetaan heti, kun tarvitaan. Yleinen tuki kuuluu jokaiselle lapselle.

Arki tehdään päivähoidossa toimivaksi. Päiväjärjestys ja viikkojärjestys ovat selkeitä, ja ympäristö tehdään lapsiryhmän mukaiseksi. Lapset voidaan jakaa myös pienryhmiin. Lasta kannustetaan, ohjataan ja tuetaan. Tarvittaessa lasta tuetaan erilaisilla apuvälineillä.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Jokaiselle lapselle tehdään päivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelma on päivähoidon työntekijöiden ja vanhempien yhdessä tekemä asiakirja. Varhaiskasvatussuunnitelmassa on tietoa lapsen taidoista, oppimisesta ja kehityskohteista. Varhaiskasvatussuunnitelma on lakisääteinen.

Suunnitelmaan on hyvä kirjata lapsen käytössä olevat apuvälineet ja muut käytössä olevat tukimuodot. Jos päivähoitpaikan työntekijä vaihtuu, vanhempien ei tarvitse kertoa uudelle ihmiselle kaikkea lapseensa liittyvää alusta saakka.

Varhaiskasvatuksen tukimuodot

Varhaiskasvatuksessa tuki jaetaan kaksiportaisesti

 • pedagogisiin järjestelyihin
 • rakenteellisin järjestelyihin.

Lapsen tuen tarpeen kesto voi vaihdella. Tärkeää on, että tuen tarpeeseen puututaan mahdollisimman nopeasti ja varhaisessa vaiheessa. Moni autismin kirjon lapsi tarvitsee kokoaikaista, säännöllistä ja yksilöllistä tukea.

Autismin kirjon lapsen tukeminen edellyttää päivähoitopaikan henkilöstöltä hyvää autismiymmärrystä. Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on hyödyllistä.

Pedagogiset järjestelyt

Lapsen haasteita pyritään ratkaisemaan erilaisilla pedagogisilla järjestelyillä. Pedagogisia järjestelyjä ovat esimerkiksi:

 • varhaiskasvatuksen erityisopettajan antama tuki
 • lapsen yksilöllinen ohjaaminen
 • tulkitsemispalvelut
 • avustamispalvelut
 • apuvälineet
 • viittomien ja kuvien käyttö
 • muu kommunikoinnin tukeminen

Rakenteelliset järjestelyt

Rakenteellisia järjestelyjä ovat esimerkiksi:

 • Ryhmän lapsimäärän pienentäminen
 • Henkilöstön mitoitukseen ja rakenteeseen liittyvät ratkaisut
 • Sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaisten ohjaus ja konsultaatio

Miten tukimuotoihin pääsee?

Vanhemmat hakevat lapsellensa paikkaa toivomastaan päiväkodista. Hakemuksen saanut ja sitä käsittelevä päiväkodin johtaja arvioivat yhdessä vanhempien kanssa, onko lapsen tuen tarve mahdollista toteuttaa kyseisessä päiväkodissa.

Jos tuen tarve on suuri, lapsen etu voi olla siirtyä kotialueensa integroituun erityisryhmään. Tässä tapauksessa asiasta keskustellaan alueen kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Lapsen tukimuodot sovitaan yhdessä vanhempien. Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö tekee lopullisen päätöksen lapsen tukitoimista erityisopettajan suosituksesta.

Joissakin tapauksissa lapselle voidaan myöntää maksuton kuntouttava päivähoito. Tällöin päivähoito järjestetään ensisijaisesti kuntoutuksellisista syistä ja lapsen erityisen yksilöllisen hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi. Vanhemmat hakevat tätä kunnan vammaispalveluista, liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto.

Teksti ja kuvalliset ohjeet: Eetu Karppanen

Lähteet:

Brandt, Pasi 2019: Pedagoginen asiantuntija Pasi Brandtin haastattelu sähköpostitse 16.10.2019: Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa. ePerusteet. Viitattu 18.10.2019.

Kuva:

Kuvapankki. Papunet. Viitattu 21.10.2019