Vantaan autismin kirjo ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi on Vantaan autismin kirjo ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa ja toimialueena on Vantaa.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Autismi- ja Aspergerliitto ry:n jäsenyhdistyksenä edistää ja valvoa sellaisten henkilöiden, joilla on autismi tai muu vastaava laaja-alainen kehityshäiriö ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia etuja ja tasa-arvoa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

1. Tukee jäsentensä elämänolosuhteiden parantamista.
2. Tekee esityksiä ja antaa lausuntoja toimialueensa viranomaisille autististen
henkilöiden ja heidän perheidensä olojen parantamiseksi.
3. Edistää autististen henkilöiden ja heidän perheidensä järjestäytymistä.
4. Toimii toimialueellaan yhdyssiteenä autismiin liittyvässä työssä.
5. Toimii autististen henkilöiden ja omaisten edunvalvojana.
6. Tukee ja järjestää autismiin liittyvää koulutusta.
7. Tukee ja järjestää autismiin liittyvää kuntoutusta sekä asumispalveluja.
8. Tiedottaa toimialueellaan autismista.

Toiminnan tukeminen

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi järjestää myyjäisiä ja rahankeräyksiä toimialueellaan. Yhdistys voi myös harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä.

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka haluaa edistää näiden sääntöjen tarkoituksen toteuttamista. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö, joka erityisen ansiokkaalla tavalla on vaikuttanut yhdistyksen toimintaan. Kunniajäsenen kutsuu yhdistyksen kokous.

Jokainen yhdistyksen jäsen suorittaa kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille. Yhdistyksen jäsenet voivat tarpeen mukaan muodostaa rekisteröimättömiä osastoja ja kerhoja, joiden toimintaohjeet hallitus hyväksyy.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa, jolloin se merkitään pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan kolmen kuukauden kuluttua eroilmoituksen saapumisesta.

Hallintoelimet

Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja tarvittaessa ylimääräinen kokous.

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

Vuosikokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa. Vuosikokouksen tarkemman ajankohdan määrää hallitus.

Ylimääräinen kokous pidetään mikäli yhdistyksen kokous tai yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi ja jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erityisen asian käsittelemiseksi. Tällöin kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun asianmukainen pyyntö on saapunut hallitukselle.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä jäsenille postitse tai sähköpostitse
vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsenen ollessa juridinen henkilö, sen edustajalla on oltava asianmukainen valtakirja. Lisäksi Autismi- ja Aspergerliitto ry:n liittohallituksen jäsenellä tai toimihenkilöllä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Aloiteoikeus yhdistyksen vuosikokoukselle on varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä sekä Autismi- ja Aspergerliitto ry:n liittohallituksella. Aloite on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle vähintää kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen sitä sääntömääräistä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitellään toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
7. Määrätään jäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle
9. Hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
11. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja mahdolliset varajäsenet
12. Valitaan toiminnantarkastaja sekä hänelle henkilökohtainen varatoiminnantarkastaja joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika
13. Valitaan yhdistyksen edustaja/t Autismi- ja Aspergerliitto ry:n liittokokoukseen
14. Käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle.

Hallitus

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään kuusi muuta jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Muut
toimihenkilöt yhdistyksen hallitus voi valita keskuudestaan tai kutsua ulkopuoleltaan.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen erityisiä tarkoituksia varten työvaliokuntia tai toimikuntia, joille se tarvittaessa vahvistaa johtosäännön. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Hallituksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Asiat ratkaistaan äänestyksessä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti

1. Johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten
päätösten mukaisesti.
2. Valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat päätösehdotuksiksi ja
kutsua yhdistyksen kokous koolle sekä huolehtia äänestyksen toimeenpanosta.
3. Tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.
4. Hyväksyä jäsenet viidennen pykälän mukaisesti.
5. Huolehtia yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta.
6. Ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä sopia työehdot.
7. Toimittaa Autismi- ja Aspergerliitto ry:hyn sen pyytämät selvitykset ja tiedot.
8. Pitää yhteyttä viranomaisiin sekä autististen henkilöiden parissa työskenteleviin koti- ja ulkomaisiin yhteisöihin ja säätiöihin.

Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai
rahastonhoitaja yksin. Lisäksi hallitus voi määrätä yhdistyksen jäsenen tai toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

Tilikausi ja toimintakausi sekä toiminnantarkastus

Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistys toimittaa Autismi- ja Aspergerliitto ry:n liittokokouksen vaatimat asiakirjat Autismi- ja Aspergerliitto ry:lle huhtikuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja purkaminen

Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa vuosikokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kuusikymmentä (60) vuorokautta ja siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat yhdistyksen yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

———————————