Autistiyhdistys PAUT ry:n edunvalvonta

Vammaispalvelujen asiakkuus tarjoaa oikeat palvelut

Autismin kirjon henkilöllä on usein vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Kotikunnan vammaispalvelut myöntävät palveluita, joiden tavoitteena on lisätä itsenäistä selviytymistä ja taata mahdollisimman hyvä elämänlaatu.

Palveluita tuottavat useat eri tahot: yritykset, säätiöt ja yhdistykset sekä kunnat. Tässä artikkelissa käsitellään palveluiden hakemista kunnan vammaispalveluiden kautta. Vastaavia tai samojen tuottajien palveluita voivat myöntää Kela tai terveydenhuolto tai kunnan muut sosiaalipalvelut, kuten yleinen sosiaalipalvelu tai lastensuojelu.  Autismin kirjon henkilölle vammaispalvelu on usein ensisijainen.

Kriteerinä on henkilön vaikeudet suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Tämän toteamiseksi tarvitaan lääkärin, terapeuttien tms. lausuntoja. Toimintakyky ja sen puutteet sekä niiden kuvaus on tärkeää. Diagnoosi ei ole keskeinen.

Huoltaja edustaa vammaista lasta tätä koskevissa asioissa. Aikuisen vammaisen henkilön puolesta asioi hänen laillinen edustajansa (ns. edunvalvoja). Vammainen henkilö tai hänen perheensä voi käyttää asioinnissa avustajaa tai tukihenkilöä.

Seuraavat vinkit on suunnattu vammaispalveluiden kanssa asioivalle henkilölle, siis itse asioivalle autismin kirjon henkilölle, hänen huoltajalleen tai lailliselle edustajalleen.

Vammaispalveluissa arvioidaan palvelutarve

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijät arvioivat palvelutarpeen yksilöllisesti yhteistyössä vammaisen henkilön ja hänen perheensä kanssa.  Jos palveluntarve todetaan, vammaispalvelut tekevät palvelusta päätöksen. Päätöksessä lukee yksityisen palveluntuottajan nimi ja käyntikerrat ja muut tarpeelliset tiedot tai vammaispalvelu myöntää maksusitoumuksen tai palvelusetelin palvelun ostamista varten.

Ota yhteyttä kunnan vammaispalveluihin. Yhteystiedot löytyvät kotikuntasi nettisivuilta. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai kirjallisesti. Muista sähköpostin heikko tietoturva, henkilö- ja terveystietoja ei kannata välittää sähköpostitse. Kunnan pitää aloittaa palvelujen ja tukitoimien selvittäminen seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Jos yhteydenottoosi ei vastata, ota yhteyttä kirjallisesti.

Valmistaudu tapaamiseen etukäteen. Tee muistilista. Kuvaa vammaisen henkilön toimintakyky, haasteet ja tarpeet. Muista myös lapsen ja läheisten vahvuudet ja voimavarat. Tutustu asiakas- tai palvelusuunnitelman rakenteeseen ja sisältöön. Linkin suunnitelman sisältöön löydät tämän artikkelin linkkilistasta.

Palvelutarpeen arvion tekee vammaispalveluiden työntekijä yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheisten ja tukiverkoston kanssa. Kunnan peruspalvelut ovat ensisijaisia, esimerkiksi kouluavustajaa haet lapsen koulusta.

Palvelu myönnetään vammaispalveluiden kautta silloin, kun sopivaa tukimuotoa ei peruspalveluista löydy. Palveluntuottaja löydät kunnan lisäksi yrityksistä, järjestöistä ja säätiöstä.

Asiakassuunnitelma tai palvelusuunnitelma

  • Asiakasssuunnitelma tai palvelusuunnitelma on suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita vammainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Suunnitelman nimi riippuu laista, johon suunnitelma perustuu ja kuka suunnitelman tekee. Puhekielessä näillä ei ole suurta eroa. Terveydenhuolto tekee asiakkaalle kuntoutussuunnitelman. Asiakas voi kieltäytyä palvelusuunnitelman laatimisesta.
  • Tavoitteena on  että asiakas- tai palvelusuunnitelmaan on kirjattu kunnan viranhaltijan ja asiakkaan yhteinen näkemys asiakkaan toimintakyvystä ja tarvittavista palveluista.
  • Asiakas- tai palvelusuunnitelma on tärkeä asiakirja. Tarkista se huolellisesti. Ilmoita siinä olevista virheistä kunnan sosiaalityöntekijälle ja pyydä korjaamaan virheet.
  • Pyydä suunnitelman tarkistamista aina kun tilanne muuttuu.
  • Tarkista, että suunnitelmaan on kirjattu autismin kirjon henkilön ja tämän perheen oma näkemys tuen ja palveluiden tarpeesta sekä elämäntilanteesta oikein. Tämä näkemys voi poiketa sosiaalityöntekijän näkemyksestä. Silloin on erityisen tärkeää, että oma näkemys on kirjattu oikein.

”Asiakas- tai palvelusuunnitelma on asiakkaan ja sosiaalihuollon toteuttajan välinen toimintasuunnitelma. Suunnitelma ei ole viranomaisen tekemä hallintopäätös eikä allekirjoitettunakaan juridisesti sitova. Asiakkaalle ei synny sen perusteella suoraa oikeutta vaatia suunnitelmaan sisältyviä palveluja ja tukitoimia. Palveluja ja tukitoimia haetaan useimmiten erillisellä hakemuksella tai hakemuksen voi saattaa vireille esim. puhelinsoitolla.  Asiakas- tai palvelusuunnitelma toimii myönnettävien palvelujen pohjana ja perusteluna. Kiireellisissä tilanteissa voi olla tarpeen myöntää jokin palvelu ennen palvelu- tai asiakassuunnitelman tekemistä.”

Ote THL:n vammaispalveluiden käsikirjasta

Hakemukseen tulee päätös

Kunta myöntää palveluita hakemuksen perusteella. Hae palveluita kirjallisesti. Hakemus on hyvä tehdä kunnan nettisivuilta löytyvällä lomakkeella, mutta se voi olla myös vapaamuotoinen. Joskus suullinen yhteydenotto tai palvelutarpeen arvio tulkitaan vammaispalveluissa hakemukseksi. Tarkista tapaamisessa tarvitsetko kirjallisen hakemuksen. Perustele hakemuksesi.

Huomaa, että asiakas- tai palvelusuunnitelma ja hakemus ovat eri asiakirjoja. Molempia tarvitaan.

Kunta tekee hakemuksesta päätöksen. Vammaispalvelulain mukaiset päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on tehnyt hakemuksen. Erityisestä syystä aika voi olla pitempi.

Päätös voi olla myönteinen tai kielteinen. Päätöksen mukana on aina muutoksenhaku- tai valitusohje. Jos päätös on mielestäsi virheellinen, noudata muutoksenhaku- tai valitusohjetta. Muutoksenhaku ja valittaminen ovat jokapäiväisiä hallinnollisia menettelytapoja.

Säilytä saamasi asiakirjat tallessa, mapissa tai esimerkiksi suljettavassa kannellisessa muovilaatikossa.

Lähteet:

THL:n Vammaispalvelujen käsikirja, useita osia, mm. Asiakasprosessi, Asiakas- ja palvelusuunnitelma Viitattu 24.7.2019.

THL:n vammaispalvelujen käsikirja, Asiakas- ja palvelusuunnitelman sisältö, Asiakassuunnitelma ja palvelusuunnitelma.  Viitattu 24.7.2019

Muuta huomioitavaa:

Tähän artikkeliin on tiivistetty vammaispalveluasiakkuutta ja sen etenemistä.
Joskus autismin kirjon henkilölle tulee laatia yksilöllinen erityishuolto-ohjelma (EHO) kehitysvammalain perusteella. EHO ei aina edellytä älyllistä kehitysvammaa.

Lisätietoja EHO:sta: THL:n Vammaispalvelujen käsikirja, Erityishuolto-ohjelma ja palvelusuunnitelma Viitattu 24.7.2019.

Opas sairauden aiheuttaman vamman kuvaamiseksi.  Mieleterveyden keskusliitto. Viitattu. 21.9.2020.