Suomen Autismiyhdistys ry:n säännöt

Yhdistyksen kokouksessa 16.3.2002 hyväksyttiin uudet säännöt.

§1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Autismiyhdistys ry, Autismföreningen i Finland rf. Epävirallisissa yhteyksissä voidaan köyttää lyhennettä SAY. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Yhdistys on kaksikielinen. Yhdistyksen rekisteröinti- ja pöytäkirjakieli on suomi.

§2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tavoitteena on voittoa tai taloudellista ansiota tavoittelematta yhdistää ne henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita autismin eri syistä saaneiden olojen parantamisesta.

Tämä voi tapahtua seuraavia keinoja käyttäen:

 • Levittämällä tietoa ja lisäämällä niiden vaikeuksien ymmärtämistä, joita autistisilla henkilöillä ja heidän perheillään on.
 • Ajamalla autitisten henkilöiden ja Asperger-henkilöiden ja heidän perheittensä etuja yhteiskunnassa.
 • Olemalla yhteistyössä viranomaisten ja yhteisöjen kanssa saadakseen aikaan parempaa opetusta, terveydenhoitoa, asumisen tasoa ja parempia sosiaalisia oloja sekä työ- ja päivätoimintamahdollisuuksia autismin kirjoon kuuluville henkilöille.
 • Toimimalla sen puolesta, että autistiset ja Asperger-henkilöt voisivat aikuisina elää mahdollisimman normaalia ja ihmisarvoista elämää yhteiskunnassa.
 • Edistämällä ja tukemalla sekä autististen henkilöiden että Asperger-henkilöiden keskinäistä yhteistoimintaa.
 • Edistämällä ja tukemalla autististen henkilöiden ja Asperger-henkilöiden omaisten ja perheiden välistä yhteistyötä.
 • Pitämällä yllä yhteyksiä muihin yhdistyksiin ja yhteisöihin, jotka toimivat samantapaisten päämäärien hyväksi.

Toteuttaakseen tavoitteensa yhdistys:

 • Tiedottaa autismista ja Asperger-syndroomasta
 • Tekee aloitteita / anomuksia Autismi- ja Asperger-liitolle sekä muille järjestöille ja viranomaisille
 • Järjestää jäsenistölleen koulutusta, oma-apu- ja virkistystoimintaa
 • Järjestää mahdollisuuksiensa mukaan kerhotoimintaa ja yhteistapaamisia, niin aikuisille ja nuorille autisti- ja Asperger-henkilöille, kuin heidän omaisilleenkin.

Tukeakseen toimintaansa voi yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä sekä järjestää keräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia saatuaan asianmukaiset luvat näihin.

§3 Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa fyysinen henkilö ja kannattajajäseneksi fyysinen tai juridinen henkilö. Päätöksen yhdistyksen jäseneksi ottamisesta tekee hallitus. Varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksu määrätään syyskokouksessa.

Yhdistyksestä erottamiseen vaaditaan yhdistyslaissa säädetty ilmoitus. Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yli yhden vuoden (1) ajan, voi hallitus erotta hänet. Jäsenen erottaminen muista kuin ylläolevista syistä käsitellään yhdistyksen kokouksessa. Päätökseen tarvitaan 2/3 äänistä.

Läsnäolevilla varsinaisilla jäsenillä on oikeus osallistua päätöksen tekemiseen yhdistyksen asioista päätettäessä. Kannattajajäsenillä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

§4 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Ensimmäisessä sääntöjen muutoksen jälkeen pidettävässä syyskokouksessa on puolet hallituksen jäsenistä erovuorossa (arvotaan). Toisilla kolmella (3) on toimintakausi kaksi (2) vuotta. Hallituksen varajäsenten toimintakausi on yki (1) vuosi. Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa tai kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtäviä ovat:

 • Valvoa yhdistyksen etuja ja hoitaa sen juoksevia asioita. Kutsua yhdistys koolle. Alustaa kokouksessa käsiteltävät asiat sekä toteuttaa sen päätökset.
 • Hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja tehdä yhdistyksen kevätkokoukselle toimintakertomus yhdistyksen viimeisen vuoden toiminnasta.
 • Hoitaa sellaiset asiat, joita yhdistyslain sääntöjen mukaan ei ole määrätty yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.

Hallitus voi keskuudestaan tai sen ulkopuolelta asettaa valiokuntia. Valiokuntien tehtävistä päättää hallitus.

§5 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä yhdessä muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

§6 Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

§7 Yhdistyksen kokoonkutsuminen

Hallitus kutsuu yhdistyksen koolle. Kokouksesta ilmoitetaan viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta Autismiliiton julkaisemassa jäsentiedoitteessa, Autismilehdessä tai kirjallisesti yhdistyksen jäsenille.

§8 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määrääminä päivinä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistysen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmensosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallituselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jokta on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§9 Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi  pöytäkirjantarkastajaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Valitaan yhdistykselle edustajat Autismi- ja Aspergerliitto ry:n liittokokoukseen
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§10 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen lopettaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen lopettamisesta vaatii vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa tulee mainita, että kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen lopettamista. Jos yhdistys lopetetaan, sen varat käytetään yhdistysen tavoiteita vastaavaan toimintaan kokouksen päätöksen mukaisesti.