Sanastoa

HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma)

HOJKS laaditaan lakisääteisesti jokaiselle erityisen tuen päätöksen saaneelle oppilaalle. Suunnitelma sisältää kuvauksen oppilaan lähtötasosta, tavoitteet, keinot, yhteistyötahot, vastuualueet sekä seurannan ja arvioinnin.

Kuntoutussuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma on autismin kirjon henkilön kuntoutuksen tueksi laadittu kirjallinen asiakirja. Siinä kuvataan toimenpiteet aikatauluineen, joiden avulla kuntoutusta lähdetään toteuttamaan. Asiakirja laaditaan yhteistyössä kuntoutujan ja hänen huoltajiensa kanssa. Hoitava lääkäri on vastuussa kuntoutussuunnitelman tekemisestä.

Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltoryhmä on lakisääteinen elin, jonka tehtävänä on tukea oppilaiden ja opettajien hyvinvointia sekä huolehtia kouluturvallisuudesta. Oppilashuoltoryhmä on monialainen ja siihen kuuluu koulun henkilöstön edustajien lisäksi kouluterveydenhuoltaja, koulukuraattori ja/tai koulupsykologi. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti.

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelma sisältää vammaisen henkilön tarvitsevat palvelut ja tukitoimet. Palvelusuunnitelma on lakisääteinen ja se laaditaan viivytyksettä kotikunnan sosiaaliviranomaisten kanssa.  Palvelusuunnitelmaa tarkistetaan, jos olosuhteissa tai tukitarpeissa tapahtuu muutoksia.

Pedagoginen selvitys

Pedagoginen selvitys on asiakirja, joka tehdään ennen oppilaan siirtämistä erityiseen tukeen. Selvityksessä tulee olla arvio oppimisvalmiuksista, erityistarpeista sekä suunnitelma tukitoimista. Pedagogista lausuntoa voidaan täydentää lääkärin tai psykologin lausunnolla.

Toimintakyky

Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen psyykkisiä, fyysisiä tai sosiaalisia kykyjä selviytyä erilaisista elämän ja arjen toiminnoista (mm. työ, opinnot, vapaa-aika, itsestään ja toisista huolehtiminen). Autismin kirjon henkilöiden toimintakyvyn arviointilanteessa keskeistä on arvioida toimintakykyä suhteessa muihin terveisiin samanikäisiin henkilöihin.