PAUT-Verkoston Yhdistymissopimus

Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Suomen Autismiyhdistys ry ja Vantaan autismin kirjo ry ovat jäsenkokouksissaan hyväksyneet seuraavan yhdistymissopimuksen (jäljempänä ”Sopimus”) koskien yhdistysten toimintojen yhdistämistä.

 1. OSAPUOLET
 • Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry (jäljempänä ”ESAUAS”)

Y-tunnus: 1924981-8

Kotipaikka: Espoo

 • Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry (jäljempänä ”HAY”)

Y-tunnus: 2098196-9

Kotipaikka: Helsinki

 • Vantaan autismin kirjo ry (jäljempänä ”VAUTAS”)

Y-tunnus: 1653608-8

Kotipaikka: Vantaa

 • Suomen Autismiyhdistys ry (jäljempänä ”SAY”)

Y-tunnus: 0837366-1

Kotipaikka: Helsinki

(jäljempänä kaikki yhdessä ”Osapuolet”)

 1. TAUSTA JA TAVOITTEET

Osapuolten tarkoituksena on aikaansaada pääkaupunkiseudun alueella toimiva yhdistys (jäljempänä PAUT-Yhdistys”) yhdistämällä tämän Sopimuksen Osapuolina olevat nykyiset yhdistykset.

Hallinnollisesti yhdistyminen toteutetaan niin, että ESAUAS, VAUTAS ja SAY fuusioidaan HAY:een (jäljempänä ”Yhdistyminen”).

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa kaikkien autismikirjoon tai muihin vastaaviin laaja-alaisiin kehityshäiriöihin lukeutuvien henkilöiden ja heidän läheistensä yleisiä yhteiskunnallisia etuja ja yhdenvertaisuutta sekä tukea heidän hyvinvointiaan. PAUT-Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot on kirjattu PAUT-yhdistyksen ennakkotarkastettuihin sääntöihin, jotka ovat tämän sopimuksen liitteenä.

Yhdistymisen tavoitteena on turvata hyvä, tehokas ja toimiva hallinto, jonka avulla voidaan edistää paremmin varsinaisen toiminnan vakautta, laatua, laajentumista ja yhdenvertaista saatavuutta Osapuolten toiminta-alueilla.

YHDISTYMISEN TOTEUTTAMINEN

 • Yhdistyssopimuksen hyväksyminen

Osapuolet päättävät Sopimuksen hyväksymisestä vuoden 2020 kevään sääntömääräisissä kokouksissaan.

 • Yhdistymisen aikataulu

PAUT-Yhdistyksen on tarkoitus aloittaa varsinainen toimintansa heti, kun Osapuolet ovat hyväksyneet Sopimuksen.

 • Omaisuuden lahjoittaminen

ESAUAS, SAY ja VAUTAS lahjoittavat koko omaisuutensa PAUT-Yhdistykselle seuraavin ehdoin:

 1. ESAUAS on saanut Autismiliitto ry:n liittohallitukselta päätöksen, jonka mukaan Autismiliitto lupautuu siirtämään EsAuAs:n purkautumisen yhteydessä sille siirtyvät varat Autismiyhdistys PAUT ry:lle, koska tämä jatkaa EsAuAs toimintaa.
 2. PAUT-Yhdistys vastaanottaa lahjoitukset pääosin vuoden 2020 aikana
 • PAUT-Yhdistys vastaanottaa ESAUAS:n, SAY:n ja VAUTAS:n koko toiminnan kaikkine varoineen, velkoineen ja sitoumuksineen lukuun ottamatta sitä osaa ESAUAS:n, SAY:n ja VAUTAS:n varoista, joka tarvitaan yhdistyksen purkautumismenettelyn loppuun saattamiseen tai joita ESAUAS, SAY ja VAUTAS muutoin perustellusti tarvitsevat ennen purkautumistaan.

Lahjoitusten käytännön toteuttamisesta ja lahjakirjojen laatimisesta vastaavat Osapuolten hallitukset.

 • Yhdistysten purkaminen

Hyväksymällä tämän Sopimuksen ESAUAS, SAY ja VAUTAS sitoutuvat huolehtimaan purkautumisestaan omaisuutensa lahjoittamisen jälkeen edellä kohdassa 3.3. tarkoitetun tavoin osana Yhdistymisen toteuttamista.

ESAUAS:n, SAY:n ja VAUTAS:n päättävät elimet kokoontuvat sääntöjensä edellyttämällä tavalla lopullisesti päättämään tässä Sopimuksessa tarkoitetusta Yhdistymisestä ja yhdistysten purkamisesta. Edellä tarkoitettu ensimmäinen yhdistyksen kokous pidetään VAUTAS:n osalta kevään 2020 aikana ja toinen kokous viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. ESAUAS ja SAY päättävät tässä Sopimuksessa tarkoitetusta Yhdistymisestä kevään 2020 aikana ja yhdistyksen purkamisesta viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä.

ESAUAS, SAY ja VAUTAS sitoutuvat siihen, että nykyisten yhdistysten toiminta on kokonaisuudessaan siirretty PAUT-Yhdistykseen ja purkautumisesta ilmoitettu yhdistysrekisteriin vuoden 2020 loppuun mennessä.

 • Yhdistymisen voimaantulo

Yhdistymisen voimaantuloa edellyttävien toimien täyttämisen toteamiseksi pidetään PAUT-verkoston johtoryhmän kokous, kun tarvittavat purkautumistoimet on tehty tai viimeistään vuoden 2021 keväällä PAUT-Yhdistyksen hallituksen kutsusta.

 • Yhdistymiseen liittyvä viestintä

Yhdistymisen tueksi laaditaan oma viestintäsuunnitelma. Viestinnän tavoitteena on varmistaa, että Osapuolten jäsenet ja muut sidosryhmät saavat tietoa Yhdistymisen etenemisestä ja omista vaikuttamismahdollisuuksistaan. Viestinnän tavoitteena on lisäksi saada ESAUAS:n, SAY:n ja VAUTAS:n jäsenet liittymään PAUT-yhdistyksen jäseniksi.

 1. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT, PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO
 • Yhdistyksen säännöt

HAY sitoutuu muutamaan sääntöjään niin, että se vastaa PAUT-Yhdistyksen toiminnan tarkoitusta ja laajentunutta toiminta-aluetta. Sääntöesityksen HAY:n jäsenkokoukselle valmistelee PAUT-verkoston johtoryhmä. Sääntömuutoksen yhteydessä päätetään myös PAUT-Yhdistyksen nimestä.

 • Yhdistyksen päätöksenteko ja hallinto

PAUT-Yhdistyksen päätöksenteko ja hallinto järjestetään yhdistyslain ja PAUT-Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

 1. JÄSENET

PAUT-Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä, perhejäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä.

ESAUAS:n, SAY:n ja VAUTAS:n kaikki nykyiset varsinaiset jäsenet voivat liittyä PAUT-Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi. ESAUAS:n, SAY:n ja VAUTAS:n kaikki nykyiset kannatusjäsenet voivat liittyä PAUT-Yhdistyksen kannatusjäseniksi. Osapuolet pyrkivät edesauttamaan, että tulevan PAUT-Yhdistyksen jäsenet edustavat kaikkien Osapuolten toimialueita.

Osapuolet keräävät jäsenmaksut vuonna 2020 normaaliin tapaan. Vuonna 2021 ESAUAS, SAY ja VAUTAS eivät enää kerää jäsenmaksuja.

Osapuolet pyrkivät lisäksi edesauttamaan, että tulevan PAUT-Yhdistyksen ensimmäisen hallituksen jäsenet edustavat kaikkien Osapuolten toimialueita.

PAUT-verkoston johtoryhmä valmistelee vuoden 2020 aikana PAUT-yhdistykselle hallintosäännön, jossa huomioidaan jäsenistön vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen paikallisissa asioissa esimerkiksi aluejaostoja tai -työryhmiä hyödyntämällä. Hallintosäännön vahvistaa PAUT-yhdistyksen hallitus.

Muita osin jäsenyyttä koskevat edellytykset kirjataan PAUT-Yhdistyksen sääntöihin.

 1. OSAPUOLTEN VELVOITTEET
 • Yleinen myötävaikuttamisvelvoite

Osapuolet sitoutuvat parhaan kykynsä mukaan myötävaikuttamaan siihen, että Yhdistyminen toteutuu ja että siiten liittyvät tai sen edellyttämät toimenpiteet suoritetaan tässä Sopimuksessa edellyttämällä tavalla. Myötävaikuttamisvelvollisuuteen sisältyy erityisesti:

 1. sen edistäminen, että kaikki Osapuolten nykyiset jäsenet ovat edustettuina Yhdistyksessä
 2. HAY:n oman henkilöstön osallistuminen kohtuullisessa määrin Yhdistymisen valmisteluun ja henkilöstön käytön kustannuksista vastaaminen
 • sitoutuminen omaisuuden lahjoittamiseen edellä kohdassa 3.3. kuvatuin ehdoin
 1. tarvittavien suostumusten ja lupien hankkiminen kolmansilta osapuolilta sopimusten ja velvoitteiden siirtymistä varten
 2. sitoutuminen tarvittaviin purkautumistoimenpiteisiin ryhtymiseen ja purkautumiseen liittyvien selvitystoimien suorittamiseen, kuten purkautumisilmoituksen toimittaminen asianomaisille viranomaisille tässä Sopimuksessa tarkoitettujen järjestelyjen toimeenpanemiseksi, loppuun saattamisesti ja tämän Sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi.
 • Osapuolten toiminta ennen Yhdistymisen voimaantuloa

Siirtymävaiheeksi katsotaan PAUT-Yhdistyksen toiminta siihen saakka kun tässä sopimuksessa tarkoitettu Yhdistyminen on toteutunut, PAUT-Yhdistyksen varsinainen toiminta on alkanut ja PAUT-Yhdistyksen säännöt on rekisteröity PRH:ssa.

Osapuolet vastaavat toisiaan kohtaan siitä, että niiden taloutta hoidetaan siirtymäaikana vastuullisesti Järjestöjen toiminnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Osapuolet vastaavat toisiaan kohtaan siitä, että niiden toimintaa hoidetaan yhdistymisen voimaantuloon asti voimassaolevan yhdistyslainsäädännön ja kunkin yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Osapuolet sitoutuvat siihen, etteivät tee vuoden 2020 ylittäviä sopimuksia tai sitoudu muihin 2020 ylittäviin velvoitteisiin ilman PAUT-verkoston johtoryhmän hyväksyntää.

 1. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA MUUTOKSET
 • Voimassaolo

Tämä Sopimus tulee voimaan sen allekirjoituksesta ja on voimassa Yhdistymisen voimaantuloon saakka, elleivät Sopimuksen päättämisen edellytykset ole käsillä alla mainitulla tavalla.

 • Irtisanominen

Tämä Sopimus voidaan irtisanoa ja Yhdistyminen voidaan peruuttaa vain seuraavilla perusteilla:

 1. omaisuuden lahjoittaminen tai yhdistysten purkautuminen ei toteudu tämän Sopimuksen mukaisesti kaikkien Osapuolten osalta; tai
 2. jonkin Osapuolen toimesta, jos toimivaltainen tuomioistuin tai hallintoviranomainen on tehnyt päätöksen, joka estää Yhdistymisen voimaantulon, ja tämä päätös on tullut lopulliseksi ja lainvoimaiseksi.

Irtisanominen on toimitettava todistettavasti kirjallisesti.

 • Irtisanomisen vaikutus

Mikäli Sopimus irtisanotaan kohdan 7.2. perusteella, lakkaa Sopimus välittömästi kaikkien Osapuolten välillä ja kaikki Osapuolten Sopimukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat. Tällöin myös peruuntuvat kaikki Sopimuksen perusteella tehdyt toimet ja Osapuolet ovat velvolliset kaikin tarvittavin keinoin myötävaikuttamaan aiemmin vallinneen asiantilan palauttamiseen.

 • Sopimusrikkomus ja sen seuraukset

Osapuoli on velvollinen korvaamaan tämän Sopimuksen rikkomisella toiselle Osapuolelle aiheutetun vahingon.

Osapuoli, joka rikkoo tämän Sopimuksen tai joka toiminnallaan aiheuttaa tämän Sopimuksen päättämisen, on velvollinen korvaamaan toisille Osapuolille kaikki Yhdistymisen valmistelusta aiheutuneet kustannukset, kulut ja ajanhukan sekä muun vahingon.

 • Muutokset

Muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja hyväksytettävä Osapuolten sääntöjen edellyttämällä tavalla.

 • Vetäytyminen

Jos ESAUAS, SAY tai VAUTAS vetäytyy sopimuksesta ennen sopimuksen hyväksymistä, voivat jäljelle jääneet Osapuolet hyväksyä sopimuksen keskenään.

 1. YLEISET EHDOT
 • Ilmoitukset

Kaikki toisille Osapuolelle osoitetut tiedot ja ilmoitukset on toimitettava sähköpostilla.

 • Sopimusehtojen erillisyys

Jos jokin tämän Sopimuksen ehto on pätemätön, jäävät muuta Sopimuksen ehdot tästä huolimatta muuttumattomina voimaan, elleivät Osapuolet sovi Sopimuksen tarkistamisesta muilta osin.

 • Sovellettava laki

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 • Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tästä Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei päästä Osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, rat­kaistaan erimielisyydet lopullisesti välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki.