Autismiyhdistys PAUT ry:n tiedotuslistan tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Verkoston tiedotuslistan rekisterinpitäjä on

Autismiyhdistys PAUT ry
PAUT-toimisto
Nuijamiestentie 5A, 3 krs.
00400 Helsinki
paut.fi
info@paut.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Maarit Kuoppala maarit.kuoppala@paut.fi puhelin 040 6766 039

3. Rekisterin nimi

Autismiyhdistys PAUT ry:n tiedotuslista.

4. Laillinen peruste henkilötietojen käsittelylle ja käyttötarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Autismiyhdistys PAUT ry:n toiminnasta tiedottaminen sähköpostilistalle liittyneille.

Rekisterin perusteena on yhdistysten oikeutettu etu huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä, vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden, työ- ja luottamustehtäviin sitoutuneiden palveluista ja viestinnästä sekä suostumukseen perustuva oikeus markkinoida toimintaansa muille ihmisille.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tiedottaa verkoston omasta ja yhteistyötahojen toiminnasta näistä kiinnostuneille jäsenille. Osoitteita voidaan käyttää kyselyiden tekemiseen, mikäli se on tarkoituksenmukaista, sekä muuhun yhdistystoimintaan liittyvään viestimiseen ja tiedottamiseen.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Rekisteriin tallennetaan yhdistysten jäsenten sekä muiden tiedotuslistalle halukkaiden osoitteet. Tiedotuslistan jäsen voi halutessaan poistaa tietonsa rekisteristä.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä tallettaa rekisteriin ainoastaan sähköpostiosoitteen. Sähköpostiosoitteen yhteyteen voidaan tallentaa tieto sähköpostiosoitteen haltijan jäsenyhdistyksestä sekä niistä verkoston toimielimistä tai työryhmistä, joista sähköpostiosoitteen haltija haluaa viestiä.

Sähköpostiosoitteen haltija voi halutessaan lisätä rekisteriin etu- ja sukunimensä ja syntymäpäivänsä.

7. Tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä tai hänen omalta jäsenyhdistykseltään rekisteriin liittämisen yhteydessä.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Käytämme Mailchimp-palvelua, jonka palvelimet voivat sijaita EU:n/ETA:n ulkopuolella. Mailchimp-palvelun tietosuojakäytäntö: https://mailchimp.com/legal/privacy/

9. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Postituslistaa ylläpidetään Mailchimp -palvelussa. Listan käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Tieto poistetaan, jos osoite lakkaa toimimasta tai sen haltija ilmoittaa haluavansa poistua listalta.

Tietoja ja rekisteriä käsitellään huolellisesti. Huolehdimme, että henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja kaikkia henkilötietojen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Palvelun käyttöoikeuksista huolehditaan. Käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Käytämme seuraavia suojatoimia henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi:

• Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.
• Vain rekisterinpitäjän ennalta määrittelemät henkilöt pääsevät ja ovat oikeutettuja käyttämään rekisterin sisältämiä tietoja.
• Henkilötietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt on ohjeistettu toimimaan oikein tietosuoja-asioissa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:
Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

11. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Tähän tietosuojaselosteeseen myöhemmin tulevat muutokset laitetaan näkyville tähän selosteeseen päivättyinä. Merkittävistä muutoksista voidaan informoida rekisteröityjä myös muilla tavoin, kuten sähköpostitse tai ilmoittamalla yhdistyksen nettisivuilla. Yhdistys suosittelee, että käytte säännöllisesti yhdistyksen nettisivuilla ja huomioitte mahdolliset muutokset tässä selosteessa.

Tämä tietosuojaseloste on tullut voimaa PAUT-verkoston hallitusten yhdistysten päätöksillä toukokuussa 2019.