Raportti: Koronakriisin vaikutukset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin

Julkaistu 19.01.2021

modified 19.01.2021

#0-12 -vuotiaat #13-20 -vuotiaat #Autismi / keva #HFA / Asperger #Koulu ja opinnot #Muut palvelut #Sosiaalipalvelut #Terveyspalvelut #Yli 16-vuotiaat

Sosiaali- ja terveysministeriö perusti toukokuussa 2020 työryhmän osaksi kansallista lapsistrategian valmistelua. Työryhmän tavoitteena oli selvittää koronavirusepidemian vaikutuksia lasten oikeuksiin ja lapsiperheiden hyvinvointiin ja arvioida miten jälkihoito toteutetaan kriisin päätyttyä.

Työryhmä julkaisi ensimmäisen raporttinsa kesäkuussa 2020 ja toisen tammikuussa 2021. Raportit ovat yhtenäinen kokonaisuus ja niitä on tarkoitus lukea kokonaisuutena. Työryhmää tukivat eri asiantuntijoiden lisäksi kansalaisjärjestöt (muun muassa Autismiliitto).

Palveluiden saatavuus ja rajoitukset asumisyksiköissä

Lasten ja nuorten kuntoutustoiminta keskeytyi tai jäi toteutumatta kaikissa ikäryhmissä koronaviruskriisin aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Myös kuntoutustarpeen arvioinnit ja tutkimuksiin pääsy viivästyivät. Erityisen paljon tilanteesta kärsivät autismikirjon lapset, nuoret ja perheet.

Monet autismikirjon perheille välttämättömät palvelut (esimerkiksi henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut) eivät olleet perheiden saatavilla tai niiden toteutuminen keskeytyi. Osa kunnista ei korottanut omaishoidon tukea, vaikka tehtävän sitovuus kasvoi. Lyhytaikaisen ja tilapäisen hoidon järjestäminen vaikeutui poikkeustilanteessa, jolloin vanhempien ja perheiden heikkeni.

Vanhempia huolestutti lapsen vieminen asumisyksikköön tai ryhmätoimintaan korona-altistumisen takia. Oikeusturvan näkökulmasta vierailukiellot sosiaalihuollon ympärivuorokautisiin toimintayksikköihin herättivät keskustelua. Kiellot ovat olleet lainvastaisia, koska ne ovat estäneet kotilomille pääsyn tai sen myöntämiseksi koko perhe on voitu asettaa karanteenin, jotta asukas sai palata yksikköön. Myös esimerkiksi avustajan pääsy yksikköihin saatettiin kieltää.

Kevään etäkoulukokeilu jakoi perheiden kokemukset

Keväällä 2020 koulut siirtyivät etäopiskeluun. Tilanteesta hyötyivät monet autismikirjon lapset ja nuoret, koska kouluympäristön kuormitukset poistuivat. Enemmistö (64 %) erityislasten vanhemmista toivoi, että etäopetus jää pysyväksi opetusmuodoksi jatkossa, koska se hyödyttää tiettyä osaa lapsia ja nuoria. Etäopetuksen jatkaminen tulevaisuudessa voidaan nähdä tärkeänä asiana oppilaiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Etäopetus voi olla tulevaisuudessa lähiopiskelua täydentävää, ei sitä kokonaan korvaavaa.

Toisaalta etäkokemus kuormitti monia vanhempia. Merkittävä osa (lähes 40 %) vanhemmista koki, että tilanteessa vastuu lapsen ohjauksesta jäi heille. Erityisen kuormittavana tilanteen kokivat yhden vanhemman taloudet ja perheet, joissa ei ollut etäopetukseen tarvittavia laitteita tai osaamista niiden käytössä.

Etäkoulujärjestelyn vaikutukset vaihtelivat perheiden välillä. Osa perheistä hyötyi siitä, kun taas toisille se lisäsi kuormitusta. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta tilanne ei ole tasapuolinen kaikille.

Raporttien keskeisimpiä havaintoja

Koronaviruskriisi vaikuttaa heikoimmassa asemassa olevien lasten perheiden hyvinvointiin. Kriisin yhteiskunnalliset vaikutukset voivat pitkittyessään jäädä pitkäkestoisiksi. Koronakriisistä on muodostumassa sukupolvikokemus.

Tammikuussa 2021 julkaistussa raporteissa todetaan, että lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin tarvittavat palvelut on turvattava. Palveluiden lisäksi on kyettävä toimimaan joustavasti ja reagoitava uusiin ongelmiin.

On varmistettava se, että lapsia ja nuoria kuullaan päätöksenteossa, ja että heihin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan erityisen tarkkaan. Erityisesti erityisperheisiin on panostettava, koska kriisitilanne lisää pahimmassa tapauksessa eriarvoisuutta lasten ja nuorten keskuudessa.

Tilanne ei ole tasapuolinen, vaan ongelmat korostuvat perheissä, joissa oli ennen koronaviruskriisiä kuormitusta. Tilanne koskettaa monia autismikirjon perheitä, jotka ovat monessa suhteessa suurimpia väliinputoajia yhteiskunnassa.

Teksti: Eetu Karppanen

Kuva: Canva

Lähteet:

Työryhmä: Pitkittyvä koronakriisi vaikuttaa syvästi lasten ja nuorten hyvinvointiin. Valtioneuvosto. Viitattu 19.1.2021.

Lapset, nuoret ja koronakriisi : Lapsistrategian koronatyöryhmän arvio ja esitykset lapsen oikeuksien toteuttamiseksi. Valtioneuvosto. Viitattu 19.1.2021.

Lasten ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidossa: lapsistrategian koronatyöryhmän raportti lapsen oikeuksien toteutumisesta. Viittattu 19.1.2021.