Ajankohtainen katsaus tuettuun päätöksentekoon

Julkaistu 02.10.2020

modified 17.12.2020

#0-12 -vuotiaat #13-20 -vuotiaat #Autismi / keva #HFA / Asperger #Muut palvelut #Sosiaalipalvelut #Yli 16-vuotiaat

Autismiyhdistys PAUT osallistui Kehitysvammaliiton järjestämään ”Tuetun päätöksenteon ja päätösten tukemisen” verkkoseminaariin 29.9.2020. Tässä artikkelissa referoidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lakimies Sirkka Sivulan ja Support Fundació Tutelar Girona -kansalaisjärjestön sosiaalityöntekijä Ferran Blanco Rosin puheenvuoroja.

Mitä tuettu päätöksenteko on?

Tuettu päätöksenteko auttaa vammaista henkilöä tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä. Tavoitteena on tukea vammaista henkilöä ymmärtämään valintatilanteen vaihtoehdot ja niiden seuraukset. Tuetussa päätöksenteossa vammaiselle henkilölle annetaan ne tiedot ja välineet, joita hän tarvitsee itsenäiseen päätöksentekoon ilman, että häntä johdatellaan tai painostetaan.

Olennaista on, että asia esitetään vammaiselle mahdollisimman objektiivisesti hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen. Monella vammaisella henkilöllä ei ole aikaisempaa kokemusta päätöksenteosta ja asiat on usein päätetty hänen puolestaan. Tuetussa päätöksenteossa harjoitellaan itsenäisen päätöksenteon taitoja.

Tuetun päätöksenteon taustalla on Suomenkin ratifioima YK:n vammaissopimus, jonka 12 artiklan mukaan kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, ja että kaikilla ihmisillä on oma tahto ja kyky tehdä päätöksiä. Tämä tarkoittaa, että oikeuskelpoisuus ja oikeustoimikelpoisuus koskevat myös vammaisia henkilöitä ja heidän oikeuttaan päättää omista asioistaan. Yhteiskunnan on annettava itsemääräämisoikeuden toteutumiseen tarvittava tuki sisältäen päätöksenteossa annettavan tuen.

Tuettu päätöksenteko lainsäädännössä

Tuettu päätöksenteko on sekä konkreettista ihmisen arjen tukemista että järjestelmä, jota lainsäädäntö ohjaa. Tuettua päätöksentekoa ei ole tällä hetkellä (1.10.2020) kirjoitettu Suomen lainsäädäntöön, mutta se on mahdollista toteuttaa olemassa olevien säädösten mukaan (erityisesti ym. YK:n vammaissopimus). Esimerkiksi vammaispalvelulain mukaan henkilökohtainen avustaja voi tukea päätöksenteossa niissä asioissa, joissa avustettava tukea tarvitsee. Henkilökohtaiseen apuun on subjektiivinen oikeus.

Vammaispalveluista on myös mahdollista lain mukaan saada muuta ei-subjektiivista palvelua, jota edellytetään kaikilta YK:n vammaissopimuksen ratifioineilta mailta Suomi mukaan lukien. Tukea voidaan myös myöntää muuna erityishuollon palveluna kehitysvammalain osalta.

Tuleva lainsäädäntö

Suomeen ollaan luomassa lakiin perustuvaa tuetun päätöksenteon mallia, jollainen on olemassa kansainvälisesti muun muassa Kanadassa ja Espanjassa. Esimerkiksi Espanjassa Katalonian itsehallintoalueen siviililaki (Civil Code) mahdollistaa laaja-alaisen tuetun päätöksenteon järjestelmän, jossa tuetaan vammaisryhmien ohella myös vanhuksia ja muita tukea tarvitsevia ryhmiä.

Pohjan Suomen tulevalle tuettua päätöksentekoa koskevalle lainsäädännölle luovat tulevat sote-maakuntalaki ja sote-järjestämislaki. Tulevaisuudessa tuetun päätöksenteon järjestämisestä ovat vastuussa sote-maakunnat.  Tuettu päätöksenteko kirjataan lakiin itsemääräämisoikeudesta, jossa säädellään, kuinka vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta tuetaan. Kirjaaminen lakiin on tärkeää yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta: nykytilanteessa olemme liikaa käytäntöjen varassa.

Vammaispalvelulakia ollaan uudistamassa, ja johon kirjataan myös tuettu päätöksenteko. Tavoitteena on, että uusi vammaislainsäädäntö astuisi voimaan vuonna 2023. Uuden vammaispalvelulain tarkoitus (1 §) on:

 • Toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa.
 • Ehkäistä ja poistaa esteitä, jotka rajoittavat vammaisen henkilön yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja osallistumisen toteutumista yhteiskunnassa.
 • Tukea vammaisen henkilön itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden toteutumista.
 • Turvata vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut.

Kuka voi tukea päätöksentekoa?

Tuettu päätöksenteko on vammaiselle henkilölle vapaaehtoista. Vammainen henkilö voi itse valita tukea antavat henkilön. Vammaisella henkilöllä voi olla myös useampi päätöksentekoa tukeva henkilö riippuen asiasta, josta päätöksiä tehdään. Omaiset ja muut läheiset ihmiset ovat usein päätöksentekoa tukevien henkilöiden joukossa, mutta on myös tilanteita, joissa ulkopuolinen henkilö voi olla tarkoituksenmukaisempi. Vammaista henkilöä voi tukea päätöksissä omien läheisten ja muun lähipiirin ohella esimerkiksi:

 • tukihenkilö
 • henkilökohtainen avustaja
 • sosiaalityöntekijä
 • hoitaja tai lääkäri
 • avustaja/ohjaaja
 • edunvalvoja
 • pappi

Kansainvälisesti muun muassa Unkarissa ja Espanjassa vammaisia tukevat päätöksenteossa myös kansalaisjärjestöt ja niiden työntekijät. Kataloniassa yhdellä kansalaisjärjestön työntekijällä saattaa olla useita tuettavia henkilöitä.

Vammaisella henkilöllä voi olla useamman ihmisen ryhmä, joka tukee häntä erilaisissa päätöksenteon tilanteissa. Koska tuettua päätöksentekoa ei ole Suomessa kirjattu lakiin, tukihenkilöiden tai -ryhmän asema perustuu tuettavan antamaan valtuutukseen. Tuettava henkilö määrittelee itse ne osa-alueet, joissa hän kokee tarvitsevansa apua.

Tulevaan lainsäädäntöön on keskeistä määritellä, miten tukihenkilö valitaan, jos tuettava on kykenemätön valitsemaan sitä itse. Samoin lakiin tullaan kirjaamaan, perustuuko tukihenkilönä toimiminen vapaaehtoisuuteen vai maksetaanko siitä palkkaa. Tuettavan on voitava itse valita, millä elämän osa-alueilla hän tarvitsee apua sekä toisaalta ne, joissa tuki ei ole tarpeen.

Teksti: Eetu Karppanen

Lähteet

Seminaarilähteet:

 • Blanco Ros, Ferran 2020. Sosiaalityöntekijä. Miten tuettu päätöksen teko toimii Espanjassa? Miten eri tavoin eri palvelujen tuottajat ymmärtävät mitä on tuettu päätöksenteko? Support Fundació Tutelar Girona. ”Tuetun päätöksenteon ja päätösten tukemisen” verkkoseminaari 29.9.2020. Helsinki.
 • Sivula, Sirkka 2020. Lakimies. Tuettu päätöksenteko Suomessa – lainsäädännön tilanne. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. ”Tuetun päätöksenteon ja päätösten tukemisen” verkkoseminaari 29.9.2020. Helsinki

Muut lähteet:

Lainsäädäntö: