Autistiyhdistys PAUT ry:n edunvalvonta

Lukion tukimuodot

Moni autismin kirjon nuori opiskelee tai on aloittamassa opintojaan lukiossa. Lukio-opinnot vaativat peruskoulua enemmän itseohjautuvuutta, joka tuottaa usein haasteita autismin kirjon nuorelle. Autismin kirjon nuoret ovat usein akateemisesti lahjakkaita, mutta erilaiset aistiherkkyydet ja hahmottamisvaikeudet voivat hankaloittaa opintoja. Esimerkiksi siirtyminen koulupäivän aikana luokasta toiseen voi olla vaikeaa. Ruokasalin ääni- ja hajumaailma voivat olla kuormittavia.

Lukion tukimuodot

Lukioissa ei ole peruskoulun tapaan kolmiportaisen tuen mallia. Lukion tukitoimet suunnitellaan opiskelijan tarpeiden ja vahvuuksien mukaan yhteistyössä opetushenkilöstön ja opiskelijan oman tukiverkoston kanssa. Ryhmänohjaajat, aineenopettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, opiskeluhuolto ja rehtori tekevät yhteistyötä auttaen opiskelijoita eri tilanteissa. Lukiossa tarvittavia tukitoimia voidaan kirjata opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Oppimisen tuki lukiossa voi sisältää esimerkiksi:

  • opiskelijataitojen opettamista
  • henkilökohtaisten tavoitteiden suunnittelua
  • yksilöllisiä tehtäviä
  • erityisjärjestelyjä kokeissa ja ylioppilaskirjoituksissa
  • apuvälineiden käyttöä
  • yksilöllisiä opetusmateriaaleja
  • erilaisia tapoja osoittaa oma osaaminen

Uusi lukiolaki astui voimaan 1.8.2019. Lakia sovelletaan kaikilta osin syksystä 2021 alkaen, kun uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön. Uusissa opetussuunnitelmissa vahvistetaan opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaisia tukitoimia. Tuen lähtökohtana ei ole diagnoosi, vaan opiskelijan pedagoginen tarve.

Erityisjärjestelyt ylioppilaskokeissa

Lukion lopuksi suoritetaan ylioppilastutkinto. Sairaus, vamma ja erityisen vaikea elämäntilanne, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus sekä vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta voidaan hakemuksesta ottaa huomioon ylioppilastutkinnossa.

Ylioppilastutkinnon erityisjärjestelyt myöntää hakemuksesta Ylioppilastutkintolautakunta. Hakemukseen tulee tarpeita osoittavat liitteet (opettajien lausunto, lääkärin lausunto tms.)

Ota siis yhteyttä lukion rehtoriin tai opinto-ohjaajaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hakemuksen tekemiseksi ja liitteiden hankkimiseksi. Hakemus pitää toimittaa Ylioppilastutkintolautakuntaan lautakunnan määräämiin päiviin mennessä.

Yhteydenpito kodin ja lukion välillä

Ennen peruskoulun päättymistä on hyvä tulostaa Wilmasta tai pyytää koulusta mahdolliset oppimisen tuen suunnitelmat. Näiden asiakirjojen avulla on usein helpompi suunnitella lukiossa tarvittavia tukitoimia.

Ennen lukio-opintoja kannattaa ottaa yhteyttä omaan lukioon ja sopia tapaaminen opettajan kanssa. Tapaamisessa on hyödyllistä keskustella mahdollisista tukitoimista ja selvittää, millaista tukea nuori tarvitsee. Usein nuoren on helpompi aloittaa lukio-opinnot, kun on etukäteen tiedossa mitä tulee tapahtumaan.

Lukioiden tukitoimet voivat vaihdella kuntakohtaisesti. Mitä aikaisemmin koulussa tiedetään oppilaan erityishaasteista, sen nopeammin ja tehokkaammin oppilasta voidaan tukea.

Teksti: Eetu Karppanen

Lähteet:

Sähköpostilähteet:

Ahtee, Eeva 2019: opetustoimen suunnittelija Eeva Ahteen haastattelu sähköpostitse 22.11.2019: Vantaan kaupunki. Sivistys, nuoriso- ja aikuiskoulutus.

Nyberg, Christer 2019: toisen asteen opiskelijahuollon päällikkö Christer Nybergin haastattelu  sähköpostitse 26.11.2019: Helsingin kaupunki.

Turpeinen, Jaakko 2019: lukiokoulutuksen suunnittelija Jaakko Turpeisen haastattelu sähköpostitse 22.11.2019: Espoon kaupunki. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö.

Nettilähteet:

PAUT-verkoston tapaaminen Helsingin kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialan pedagogisissa kehittämispalveluissa. Viitattu 19.2.2020.

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019

Erityisjärjestelyt. Ylioppilastutkintolautakunta. Viitattu 19.2.2020.

Kuntakohtaiset linkit:

Helsinki:

Helsingin kaupungin lukioiden yhteinen opetussuunnitelma. Viitattu 19.2.2020.

Opiskelijan tuki. Viitattu 19.2.2020.

Espoo:

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma. Viitattu 19.2.2020.

Opiskelun tuki ja opiskeluhuolto. Viitattu 19.2.2020.

Vantaa:

Vantaan suomenkielisten lukioiden opetussuunnitelma, nuorten lukiokoulutus. Viitattu 19.2.2020.

Tukea opiskeluun ja hyvinvointiin. Viitattu 19.2.2020.