Autistiyhdistys PAUT ry:n edunvalvonta

Vammaisoikeudellisia käsitteitä

Itsemääräämisoikeus

Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan oikeutta tehdä itse omaa elämäänsä koskevia päätöksiä. Itsemääräämisoikeutta ei vähennä ihmisen sairaus tai vamma, kuten autismin kirjo. Itsemääräämisoikeuden taustalla on yhdenvertaisuuden periaate eli ajatus siitä, että jokaisella ihmisellä on samat oikeudet ja velvollisuudet taustastaan riippumatta.

Jos vammaisen henkilön kyky tehdä itseään koskevia päätöksiä on heikentynyt, tulee häntä tukea ja jättää hänelle niin paljon päätäntävaltaa kuin mahdollista. Jos vammaisen henkilön puolesta tehdään päätöksiä, on yritettävä kaikin keinoin saada selville hänen toiveensa.

Itsemääräämisoikeus on tärkeä asia hyvinvoinnin kannalta. Jos ihminen kokee voivansa vaikuttaa omaan elämäänsä ja itseään koskeviin päätöksiin, tukee se hänen henkistä hyvinvointiaan. Yhdenvertaisuuteen sisältyy myös oikeus tehdä ulkopuolisten näkökulmasta vääriä tai epäviisaita päätöksiä.

Tuettu päätöksenteko

Joskus autismin kirjon henkilöillä on vaikeuksia tehdä itseään koskevia päätöksiä. Tällaisissa tilanteissa vammainen henkilö voi hyötyä tuetusta päätöksenteosta. Autismin kirjon henkilö voi tarvita tukea esimerkiksi asioiden ymmärrettäväksi tekemiseen, tiedon hankintaan, palveluiden, työpaikan tai asunnon etsimiseen tai erilaisten arkipäivän asioiden pohtimiseen.

Tuetussa päätöksenteossa autismin kirjon henkilöllä on joukko luotettuja ihmisiä, jotka auttavat, tukevat ja kannustavat häntä tekemään valintoja. Tukihenkilöt eivät tee päätöstä vammaisen henkilön puolesta, vaan rohkaisevat häntä ilmaisemaan toiveensa. Tukihenkilöt voivat olla viranomaisia, tuttuja tai muita läheisiä ihmisiä.

Eri tukihenkilöt voivat olla mukana eri tilanteissa. Tällöin kukaan yksittäinen henkilö ei saa liikaa vaikutusvaltaa vammaisen henkilön elämässä.

Tällä hetkellä Suomen lainsäädännössä ei ole mainintaa tuetusta päätöksenteosta. Käytännössä se on toimintatapana monissa palveluissa. Tuettua päätöksentekoa voidaan järjestää vammais- tai kehitysvammalain perusteella tarvittavana palveluna.